Saturday, March 23, 2013

دانلود تاریخ فلسفه غرب

تاریخ فلسفه غرب
و روابط آن با اوضاع سیاسی و اجتماعی از قدیم تا امروز


ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 48-1340.
راسل در مدرسۀ بارنز تاریخ فلسفه درس می گفت و حق نشر یادداشتهای خود را در این آموزشگاه که به صورت کتاب مشهور «تاریخ فلسفه غرب» درآمد به ناشری امریکایی فروخت. کتاب فوق هر چند با تصافی شروع شده بود ولی سالها منبع اصلی درآمد راسل و پرفروشترین کتاب در امریکا بود. اهمیت این کتاب در این است که در آن به تأثیر محیط اجتماعی هر عصر در افکار فلاسفه اهمیت زیادی داده شده است. گاهی نقد نویسان او را متهم کرده که تاریخی راستین ننوشته بلکه گزارشی تعصب آمیز دربارۀ رویدادهایی تنظیم کرده که به دلخواه برای نوشتن اختیار کرده است. راسل در این باره می گوید:
«فردی بی تمایل خاص نمی تواند تاریخ جالب توجهی بنویسد، به نظر من، کسی که مدعی نداشتن تعصب یا تمایلی باشد فریبکار است.»
آلبرت اینشتین دربارۀ کتاب تاریخ فلسفۀ غرب گفته است:
«تاریخ فلسفۀ برتراند راسل کتابی است پر ارج. متحیرم که تازگی فرحبخش و اصالت این اثر را باید ستود یا حساسیت همدلی این متفکر بزرگ با اندیشمندان زمانهای بسیار دور را. نهایت سعادت می دانیم که نسل خشک و ددآسای زمان ما از وجود چنین مرد عاقل و باشرف و جسور، و در عین حال شوخ طبع، برخوردار است. کتابی است در اعلی درجه آموزنده، بسیار بلند مرتبه، و برتر از ستیزهای حزبها و تضاد عقیده ها.»
زندگی و آثار برتراند راسل، امیر کشفی، برگه های 18 و 19. 

مقدمه برتراند راسل
برای آنکه این کتاب از انتقاداتی سخت تر از آنچه بی شک سزاوار است در امان بماند، چند کلمه ای از باب توضیح و معذرت می آید.
بسیاری کسان بهتر از من با احوال و آثار فلاسفه ای که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند_ جز لایب نیتس، که شاید بتوان او را مستثنی دانست - آشنایی دارند. بنابراین از متخصصان مکتبهای فلسفی و فلاسفه عذر می خواهم اما اگر باید کتابی نوشته شود که زمینه وسیعی را در برگیرد، از آنجا که آدمی عمر جاوید ندارد ناچار کسانی که به نوشتن چنین کتابی دست می زنند باید در تدوین قسمتهای گوناگون آن وقتی صرف کنند کمتر از آنچه ممکن است به وسیلۀ کسی صرف شود که همّ خود را به یک فیلسوف یا یک دورۀ کوتاه مقصور می کند. دانشمندان سختگیر برآنند که اصولاً نباید کتابی که زمینه وسیعی را در برگیرد نوشته شود؛ یا اگر هم نوشته شود باید مجموعه ای باشد از رساله های جداگانه به قلم نویسندگان مختلف. اما پوشیده نیست که چون کتاب به دست چند تن تألیف شود، در آن میانه چیزی از دست می رود. اگر در جریان تاریخ وحدتی موجود باشد، و اگر میان گذشته و آینده رابطۀ نزدیکی برقرار باشد، باید برای بیان این وحدت دوره های قدیم و جدید فلسفه در ذهن واحدی فراهم آیند. چه بسا که محقق آثار روسو هنگام قضاوت درست دربارۀ رابطۀ روسو با اسپارتی که افلاطون و صف می کند، یا آنکه پلوتارکاز آن خبر می دهد، دچار اشکال گردد؛ و نیز بسا که متخصص تاریخ اسپارت از علم مغیبات بی بهره باشد و در نتیجه از هابز Hobbes و فیخته Fichte و لنین بی خبر. نشان دادن این قبیل روابط یکی از هدفهای این کتاب است. . این هدفی است که فقط از راه بررسی وسیع دست می دهد.
تاریخ فلسفه بسیار است. ولی تا آنجا که من می دانم نویسندگان هیچکدام از این تاریخها عین این هدف مرا دنبال نکرده اند. فلاسفه هم معلولند و هم علت: از سویی معلول اوضاع اجتماعی و سیاسی و سازمان حکومتی زمان خویشند، و از سوی دیگر- اگر بختیار بوده باشند-علت عقایدی هستند که سیاست و سازمانهای دوره های بعدی را شکل می دهد. اما در غالب تاریخها فلاسفه یکایک در فضای خالی ظاهر می شوند و رابطه عقاید هر یک با دیگری باز نموده نمی شود، جز اینکه گاه نظریات فیلسوفی با نظریات فلاسفۀ پیش از او سنجیده می شود. من برخلاف، کوشیده ام تا آنجا که حقیقت اجازه می دهد هر فیلسوفی را به عنوان محصول محیط خود عرضه دارم و باز نمایم که افکار و احساساتی که در اجتماع عصر وی به صورتی مبهم و آشفته وجود داشته، در وجود او متراکم و متبلور شده است.
این کار باعث شده است که چند فصل از این کتاب به تاریخ تمدن اختصاص یابد. هیچکس نمی تواند بدون قدری اطلاع از دورۀ تمدن یونان، رواقیان و اپیکوریان را بشناسد؛ یا بی آگاهی مختصری از چگونگی رشد کلیسا از قرن پنجم تا سیزدهم، از فلسفه مدرسیان سر در بیاورد. بدین سبب من قسمتهایی از خطوط اصلی تاریخ را که در نظرم بیشترین تأثیر را در تفکر فلسفی داشته است تشریح کرده ام؛ و حداکثر تفصیل را در جاهایی به کار برده ام که پنداشته ام برای برخی از خوانندگان ناشناخته است – مثلاً در مورد آغاز قرون وسطی، اما در همین فصلهای تاریخی نیز از بیان آنچه در فلسفۀ آن عصر یا پس از آن تأثیر ناچیزی داشته یا اصولاً بی تأثیر بوده است، سخت دوری جسته ام.
در تألیف کتابی چون کتاب حاضر، مسئله برگزیدن مطلب مسئله بس دشواری است. کتابی که در آن از جزئیات سخن به میان نیاید خشک و خالی و خسته کننده می گردد؛ و چون به جزئیات پرداخته شود، بیم آن می رود که مثنوی هفتاد من کاغذ شود. من خواسته ام این دوشق را باهم سازش دهم، از این راه که فقط از فلاسفه ای سخن بگویم که در نظرم دارای اهمیت بسیارند؛ و در مورد همین فلاسفه نیز آن جزئیاتی را به میان آورم که اگر ضروری نباشد باری در توضیح مطلب و جان بخشیدن به کلام به کار اید.
فلسفه از دیرگاه امری تنها مربوط به مدرسه ها و یا موضوعی تنها برای بحث و جدل مشتی مردم درس خوانده نبوده است. فلسفه جزو زندگی اجتماع بوده، و من کوشیده ام آن را بدین اعتبار بررسی کنم. اگر این کتاب حسنی داشته باشد، آن حسن همانا از این رهگذر حاصل آمده است.
این کتاب وجود خود را مدیون دکتر آلبرت سی بارنز Barnes است؛ چرا که در اصل گفتارهایی بود که برای مؤسسۀ بارنز پنسیلوانیا طرح ریزی شد و حتی قسمتی از آن در آن مدرسه تدریس شد.
همسرم پاتریشیا راسل Patricia Russell، در تألیف این کتاب نیز مانند اغلب آثار سیزده سال اخیرم از جهت تحقیق و بسیاری جهات دیگر یاری فراوان کرده است.


 Persiangig

Ketabnak


حجم فایل 9.03 مگابایت
تعداد صفحات: 622

فایل دانلود شامل این بخش ها می باشد:
کتاب اول: فلسفۀ قدیم
1. فلاسفۀ پیش از سقراط
فصل اول ظهور تمدن یونانی
فصل دوم مکتب ملطی
فصل سوم فیثاغورس
فصل چهارم هراکلیتوس
فصل پنجم پارمنیدس
فصل ششم امپدوکلس
فصل هفتم آتن و فرهنگ
فصل هشتم انکساگوراس
فصل نهم اتمیستها
فصل دهم پروتاگوراس

2. سقراط، افلاطون، ارسطو
فصل یازدهم سقراط
فصل دوازدهم تأثیر اسپارت
فصل سیزدهم منابع عقاید افلاطون
فصل چهاردهم مدینۀ فاضلۀ افلاطون
فصل  پانزدهم نظریۀ مُثُل
فصل شانزدهم نظریۀ افلاطون دربارۀ بقای روح
فصل هفدهم جهانشناسی افلاطون
فصل هجدهم معرفت و ادراک در فلسفه افلاطون
فصل نوزدهم مابعدالطبیعۀ ارسطو
فصل بیستم اخلاق ارسطو
فصل بیست و یکم فلسفۀ سیاسی ارسطو
فصل بیست و دوم منطق ارسطو
فصل بیست و سوم فلسفۀ طبیعت ارسطو
فصل بیست و چهارم ریاضیات و نجوم قدیم یونان

3. فلسفۀ باستانی پس از ارسطو
فصل بیست و پنجم جهان یونانی
فصل بیست و ششم کلبیان و شکاکان
فصل بیست و هفتم اپیکوریان
فصل بیست و هشتم فلسفه رواقیان
فصل بیست و نهم امپراتوری روم و رابطۀ آن با فرهنگ
فصل سی ام فلوطین


کتاب دوم: فلسفۀ قرون وسطی
1. آباء
فصل اول سیر دینی قوم یهود
فصل دوم مسیحیت در چهار قرن نخست
فصل سوم سه مجتهد کلیسا
فصل چهارم فلسفه و الهیات آگوستین قدیس
فصل پنجم قرنهای پنجم و ششم
فصل ششم بندیکت قدیس و گریگوری کبیر

2. مدرسیان
فصل هفتم دستگاه پاپ درعصر ظلمت
فصل هشتم جان اسکات
فصل نهم اصلاح کلیسا در قرن سیزدهم
فصل دهم فرهنگ و فلسفه اسلامی
فصل یازدهم قرن دوازدهم
فصل دوازدهم قرن سیزدهم
فصل سیزدهم توماس اکویناس قدیس
فصل چهاردهم مدرسیان فرانسیسی
فصل  پانزدهم افول دستگاه پاپ

کتاب سوم: فلسفۀ جدید
1. از رنسانس تا هیوم
فصل اول مشخصات عمومی
فصل دوم رنسانس ایتالیا
فصل سوم ماکیاولی
فصل چهارم اراسموس و مور
فصل پنجم رفورم و ضد رفورم
فصل ششم ظهور علم
فصل هفتم فرانسیس بیکن
فصل هشتم لوایتان هابز
فصل نهم دکارت
فصل دهم اسپینوزا
فصل یازدهم لایب نیتس
فصل دوازدهم لیبرالیسم فلسفی
فصل سیزدهم نظریۀ معرفت لاک
فصل چهاردهم فلسفۀ سیاسی لاک
فصل  پانزدهم تأثیر لاک
فصل شانزدهم بارکلی
فصل هفدهم هیوم
2. از روسو تا امروز
فصل هجدهم نهضت رمانتیک
فصل نوزدهم روسو
فصل بیستم کانت
فصل بیست و یکم جریانهای فکری در قرن نوزدهم
فصل بیست و دوم هگل
فصل بیست و سوم بایرون
فصل بیست و چهارم شوپنهاور
فصل بیست و پنجم نیچه
فصل بیست و ششم بهره‌جویان
فصل بیست و هفتم کارل مارکس
فصل بیست و هشتم برگسون
فصل بیست و نهم ویلیام جیمز
فصل سی ام جان دیویی
فصل سی و یکم فلسفۀ تحلیل منطقی